Beter Toezicht

Inzicht in risico’s; uitzicht op oplossingen

Best practises van praktijkmensen

Wij zijn een organisatie voor beter toezicht in de (semi-) publieke sector gespecialiseerd in het verkrijgen van inzicht in de risico’s van toezichthouders en het bieden van uitzicht op oplossingen.

Om ons heen nemen wij waar dat toezichthouders het moeilijk vinden om te functioneren in het complexe spanningsveld tussen besturen en toezichthouden.

Risico’s van financiële aansprakelijkheid en reputatieschade voor de individuele toezichthouder nemen toe. Daarmee groeit zijn behoefte aan informatie over het reilen en zeilen van de bestuurder en het risico dat hij bewust of onbewust in de rol van de bestuurder kruipt, terwijl hij juist rolbewust moet opereren met professionele distantie.

In dit complexe speelveld waar bestuur en toezicht elkaar ontmoeten, werken wij met toezichthouders aan een professionele taakvervulling in dienst van het maatschappelijk belang.

Risicoanalyse

FUNCTIONEREN VAN DE RAAD

Een degelijke analyse van het eigen functioneren bevordert goed toezicht. Het toont de sterke en mindere sterke punten en de risico's van het toezichthoudend orgaan ern biedt een kompas voor verbetering.  Doordat wij met onze risicoscan een Raad van Toezicht vanuit drie perspectieven in kaart brengen, organisatie (formeel en informeel), (gedrags-)cultuur en maturiteit  (kennis en kunde), zijn wij in staat om een samenhangend beeld te schetsen van Raad en haar functioneren en mogelijke punten voor verbetering.


CONTINUITEITSRISICO'S VAN DE ORGANISATIE

Goed toezicht vereist dat de toezichthouder inspeelt op de risico’s van de organisatie waarop hij toeziet en weet wat de bestuurder hieraan doet. In essentie gaat het om de continuïteit van de organisatie die samenhangt met financiële risico’s, operationele risico’s, juridische risico’s (o.a. compliance), marktrisico’s, politieke risico’s en risico’s die de organisatie van binnenuit kunnen bedreigen (cultuur & gedrag, kennis & kunde).


Hoewel het beheer van deze risico’s primair de verantwoordelijkheid van de bestuurder is, is het is de taak van de Raad van Toezicht hierover te adviseren en hierop toezicht te houden.


Een aantal incidenten dat de laatste tijd de pers heeft gehaald, laat overduidelijk zien dat een Raad van Toezicht en haar individuele leden een aanzienlijk risico lopen. Reputaties zijn sneller geknakt dan verworven en de centrale vraag zal, als er ‘gebeurtenissen’ zijn, altijd luiden: is er voldoende gedaan om deze gebeurtenis te voorkomen en is er ook voldoende gedaan om deze gebeurtenis goed aan te pakken?


Wij ondersteunen en adviseren raden bij het houden van toezicht op het risicomanagement van de organisatie.

Visie en verantwoording

VISIE

Een gedeelde visie op de inhoud en reikwijdte van het toezicht is een belangrijke leidraad voor toezichthouders.

Vanuit ons bureau helpen wij opdrachtgevers bij het ontwikkelen van zo’n visie in een korte doorlooptijd.

Daarbij komen onder meer aan de orde: de afbakening van verantwoordelijkheden tussen toezichthouders en bestuurders, de onderlinge taak- en rolverdeling, nut en noodzaak van een actuele profielschets.

VERANTWOORDING


Afleggen van verantwoording over uitgevoerde werkzaamheden en geboekte resultaten hoort bij professioneel toezicht. Diverse bestuurlijke incidenten en falend toezicht in verschillende sectoren onderstrepen het belang van verantwoording.


De Raad van Toezicht behoort bij de uitoefening van zijn taken rekening te houden met verschillende belangen: van medewerkers, van afnemers, van de organisatie zelf en het belang van de samenleving, gelet op de publieke missie.


Daarom is het nodig dat de Raad van Toezicht bepaalt wie de meest relevante interne en externe belanghebbenden zijn, vooral wanneer de Raad in een stichtingsstructuur werkt, waar formele ‘eigenaars’ van de organisatie ontbreken. In zo’n situatie heeft men te maken met een ‘verantwoordingsvacuüm’.
Vanuit Beter Toezicht adviseren wij over maatwerkoplossingen voor dit verantwoordingsvacuüm, die recht doen aan de specifieke uitgangssituatie waarin de organisatie verkeert. Daarbij maken we onderscheid tussen het afleggen van verticale verantwoording (aan externe toezichthouders, subsidieverleners) en horizontale verantwoording aan belanghebbenden in de samenleving.


In de huidige maatschappelijke context is het opportuun dat een Raad van Toezicht zichtbaar opereert vanuit een transparante houding: wie zijn de leden, hoe heeft de Raad inhoud gegeven aan zijn taak, welke stappen zet de Raad zelf op het gebied van professionalisering? Ook hiervoor biedt Beter Toezicht praktische handreikingen en suggesties.

Evaluatie & visitatie

Met evaluatie en visitatie toetsen wij zowel het interne functioneren als het resultaat van de werkzaamheden van de Raad van Toezicht met behulp van feitelijk, constaterend onderzoek. Wij doen deskresearch, bestuderen de relevante stukken en voeren gesprekken met (alle) leden van de Raad van Toezicht, het College of Raad van Bestuur en stakeholders.


Per situatie bepalen wij met onze opdrachtgever waar het accent moet liggen: op verbetering van het resultaat dan wel een verbetering van de organisatie van het toezicht.
Belangrijke onderdelen van ons onderzoek zijn: het samenspel tussen Raad en College van Bestuur, de mate waarin voldaan is aan de uiteenlopende voorwaarden waaraan een goed functionerend toezichthouder moet voldoen, het teamproces en de samenstelling van de raad en het individueel functioneren van zijn leden.

Beter toezicht opgehouden te bestaan

Beter Toezicht is in 2014 opgericht door vier professionals met brede ervaring op het gebied van besturen en toezichthouden. In 2022 is de Maatschap ontbonden. Dat betekent niet dat de leden elkaar uit het oog zijn verloren. Zij blijven professioneel actief en staan u hetzij individueel, hetzij in diverse samenstellingen graag bij.

Contact

U bereikt ons – ook buiten kantooruren – op de volgende manier:

Adres:

Fuchsiastraat 165

2565PP Den Haag

Telefoon:

0703683500

lighterdiamondlayers
Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/florisso/public_html/betertoezicht.nl/wp-includes/functions.php on line 5373